ബാങ്ക്സ്

Catholic Syrian Bank

Bank Name: Catholic Syrian Bank (CSB) Branch: KODALY IFSC: CSBK0000130 MICR Code: 680047353 Address: VIA ...

Read More »

The Federal Bank Ltd

Bank Name: THE FEDERAL BANK LTD Branch: KODAKARA IFSC: FDRL0001707 MICR Code: 680049030 Address:NEAR SHANTI ...

Read More »

State Bank of India

Bank Name: STATE BANK OF INDIA Branch: KODAKARA IFSC: SBIN0015040 MICR Code: NON-MICR Address:DOOR NO: ...

Read More »

South Indian Bank

Bank Name: SOUTH INDIAN BANK Branch: KODAKARA IFSC: SIBL0000035 MICR Code: 680059353 Address:KODAKARA BRANCH,MAIN ROAD ...

Read More »

HDFC Bank Ltd

Bank Name: HDFC BANK LTD Branch: KODAKARA IFSC: HDFC0001541 MICR Code: Address: FF VI/623K, 1ST ...

Read More »

Dhanlaxmi Bank Ltd

Bank Name: DHANLAXMI BANK LTD Branch: KODAKARA IFSC: DLXB0000008 MICR Code: 680048352 Address: IST FLOOR, ...

Read More »

Central Bank of India

Bank Name: CENTRAL BANK OF INDIA Branch: KODAKARA IFSC: CBIN0281330 MICR Code: NON-MICR Address:BUILDING NO.III/623-C,OLD ...

Read More »

Canara Bank

Bank Name: CANARA BANK Branch: KODAKARA IFSC: CNRB0003536 MICR Code: 680 015 026 Address:PANTHALOOKARAN BUILDINGS,15/8/G&H, ...

Read More »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.